Home About Projects Map
Sign in

Search for projects with tag "föryngring"

[ID: 466] UAF hyggesfria försök

PI: Fredrik Sjödin

Hyggesfria försök Uppsala Akademiförvaltning. Initialt studeras skötselmetoderna skärm och luckhuggningar. Projektet gäller planering, anläggning och datainsamling.

Hyggesfrittluckhuggningskärmställningföryngringbiologisk mångfaldprestation

[ID: 330] Uppföljning av en schackrutehuggning från 2007

PI: Emma Holmström

Uppföljning av den schackrutehuggning, eller Chequered-Gap-Shelterwood-System, som utfördes 2007 strax söder om Gällivare med 40x40 meter stora luckor. (https://www.silvaboreal.com/?p=trial&id=12510). I en tidigare studie år 2017 (Johannes Ackemo) undersöktes naturlig trädföryngring och spridning av hänglavar, samt tillväxtskillnader hos trädplantor och hänglavar med hänsyn till avstånd från skogskant och väderstreck. Totalt inventerades 28 rutor, 14 luckor och 14 trädrutor, och ett referensområde i nära anslutning. Inom luckorna noterades antalet huvud- och biplantor, planthöjder och stamvolym samt förekomsten av hänglavar. Inom trädrutorna uppskattades den längsta bållängden och antalet lavklumpar. Resultaten 2017 visade att den naturliga trädföryngringen i genomsnitt var 2400 plantor/ha vilket är tillräcklig enligt skogsvårdslagen och att hänglavar spred sig inom hela luckorna. Resultaten visade däremot ingen kanteffekt som påverkade volymtillväxten hos plantor inom luckorna eller hänglavarnas biomassa inom trädrutorna. Likaså påvisades ingen väderstreckseffekt på varken plantor eller hänglavar. Biomassan av hänglav var dubbelt så stor inom schackrutehuggningen jämfört med referensområdet. Slutsatsen var att en schackrutehuggning kan medföra en acceptabel trädföryngring inom luckorna enligt skogsvårdslagen och samtidigt kan hänglavar i kvarstående trädrutor utvecklas bra och sprida fragment till kommande trädgeneration inom luckorna. I det här projektet är avsikten att följa upp återväxten på 14 rutor som inventerades 2017 med samma metodik.

schackrutehuggningföryngringhänglav

[ID: 304] gödsling av gran och tallplantor

PI: Kristina Wallertz

Försöket läggs ut på fyra lokaler i Götaland, en gradient i bördighet ska eftersträvas för att se om effekten av gödsling skiljer sig åt på olika lokaler. Tre olika gödselmedel testas , dessutom planteras en ogödslad kontrollplanta. Tall-och granplantor ingår i försöket som ska ska följas under tre års tid.

gödslingplantorföryngring

[ID: 303] Försök med gödsling med agroblen, uppdrag

PI: Kristina Wallertz

Försöket är ett uppdrag åt ICL och är ska följas under två växtsäsonger. Granplantor ska förses med olika varianter av sk. slow-release gödningsmedel av olika varianter. Lokalen finns i Jätsberg strax söder om Växjö

gödslingplantorföryngring

[ID: 302] Föryngringsinventering Södra

PI: Martin Ahlström

Uppföljning av föryngringsresultat i Götaland. Stickprovsundersökning. Cirka 60 lokaler ingår i inventeringen.

föryngringsödra skogsägarnaplantor