Home About Projects Map
Sign in

Search for projects with tag "schackrutehuggning"

[ID: 330] Uppföljning av en schackrutehuggning från 2007

PI: Emma Holmström

Uppföljning av den schackrutehuggning, eller Chequered-Gap-Shelterwood-System, som utfördes 2007 strax söder om Gällivare med 40x40 meter stora luckor. (https://www.silvaboreal.com/?p=trial&id=12510). I en tidigare studie år 2017 (Johannes Ackemo) undersöktes naturlig trädföryngring och spridning av hänglavar, samt tillväxtskillnader hos trädplantor och hänglavar med hänsyn till avstånd från skogskant och väderstreck. Totalt inventerades 28 rutor, 14 luckor och 14 trädrutor, och ett referensområde i nära anslutning. Inom luckorna noterades antalet huvud- och biplantor, planthöjder och stamvolym samt förekomsten av hänglavar. Inom trädrutorna uppskattades den längsta bållängden och antalet lavklumpar. Resultaten 2017 visade att den naturliga trädföryngringen i genomsnitt var 2400 plantor/ha vilket är tillräcklig enligt skogsvårdslagen och att hänglavar spred sig inom hela luckorna. Resultaten visade däremot ingen kanteffekt som påverkade volymtillväxten hos plantor inom luckorna eller hänglavarnas biomassa inom trädrutorna. Likaså påvisades ingen väderstreckseffekt på varken plantor eller hänglavar. Biomassan av hänglav var dubbelt så stor inom schackrutehuggningen jämfört med referensområdet. Slutsatsen var att en schackrutehuggning kan medföra en acceptabel trädföryngring inom luckorna enligt skogsvårdslagen och samtidigt kan hänglavar i kvarstående trädrutor utvecklas bra och sprida fragment till kommande trädgeneration inom luckorna. I det här projektet är avsikten att följa upp återväxten på 14 rutor som inventerades 2017 med samma metodik.

schackrutehuggningföryngringhänglav