Home About Projects Map
Sign in

gödsling av gran och tallplantor

Created 2021-03-15 09:21:20 and last modified 2024-02-23 08:02:53 CET
Began in 2021

Summary

Försöket läggs ut på fyra lokaler i Götaland, en gradient i bördighet ska eftersträvas för att se om effekten av gödsling skiljer sig åt på olika lokaler. Tre olika gödselmedel testas , dessutom planteras en ogödslad kontrollplanta. Tall-och granplantor ingår i försöket som ska ska följas under tre års tid.

gödsling plantor föryngring

Geographical information

Files

Details

ID

304

Funding

Södras forskningsstiftelse

Research stations

Infrastructures