Safe Deposit

Not signed in | Sign in

Search for projects

[ID: 367] Försök med ArGrow på granplantor i södra Sverige. Uppdrag från Arevo

PI: Stefan Eriksson

Dosförsök med biostimulanten ArGrow på granplantor i södra Sverige. Försöket utförs på uppdrag av Arevo.

Biostimulantslow releaseArGrow

[ID: 366] Kolsänkor Norrbotten

PI: Johan Westin

En försöksserie med kolsänkeförsök anlades på 22 områden (30-60 provytor per område) på Sveaskogs marker mellan 2006 och 2008. Försöksserien var en del av projektet ”Kolsänkor Norrbotten”, med syfte att öka trädtillväxten, dvs upptagning och bindning av koldioxid som ett sätt att motverka den accelererande växthuseffekten. År 2009 fortsatte verksamheten i projekt Arctic Boreal Climate Development (ABCD) med Övertorneå kommun som projektägare. Olika typer av gödslingsmedel användes och förutom tillväxt har bl a markvatten, barr, humus och syntetiska organiska ämnen studerats. En mera detaljerad beskrivning av försöksanläggningen och resultaten för perioden 2006-2011 finns i Kenneth Sahlens rapport ”Kolsänkor Norrbotten”. Den senaste inventeringen av de äldsta försöken från 2006 gjordes 2017-18 och finns redovisad i rapport 6:219 från SLU. Med stöd från Sveaskog har under 2021 (10-23 augusti ) alla 22 gödslingsområden besökts av Kenneth och tillståndet i form av skador och trädmarkeringar har bedömt på ett slumpmässigt urval av de befintliga provytorna fördelade över hela försöksarealen för respektive gödslingsbehandling. Förslag till åtgärder för de inventerade områdena togs fram: 9 st områden läggs ner vad beträffar tillväxtmätningar, i tre försöksområden mäts trädbiomassan in en gång till och läggs sedan ner. Tio områden sparas för framtida undersökningar.

gödselkolsänkormarkkemimarkvatten

[ID: 365] Provodling av plantor i skogsmiljö och åkermark

PI: Stefan Eriksson

Lärande för plantskolans hantering av plantor, för att utveckla det operativa arbetet. Uppdrag från Södra.

Provodlinglärandeplantskola

[ID: 364] Test av mekaniska plantskydd. Uppdrag Organox. 2022

PI: Stefan Eriksson

Test av varianter på snytbaggeskyddet Hylonox. Uppdrag från tillverkaren Organox.

OrganoxPlantskyddSnytbagge

[ID: 363] Beaver re-introduction

PI: Frauke Ecke

A restoration case study called “Beaver re-introduction” is the Swedish contribution to the new EU Green Deal project MERLIN. The case study will have a before-after design, which means experimental construction as well as removal of 60 beaver dams in Sweden, of which 10 will be located in the Vindeln Catchment including Krycklan (Svartberget Research Station). It is a four-year project and aims to sample two years before the measures (dam construction/removal) and two years of sampling after the measures. The studied parameters will be similar in all case studies within the MERLIN project; the focus on beavers as a case study will only be conducted in Sweden. A variety of biota are planned to be sampled as the focus is on biodiversity aspects with elements of potential ecosystem services. Likely parameters to be studied are e.g. fish migration, mitigation of climate change effects (flood and drought resilience, formation of greenhouse gases), methylation of mercury and pathogens (especially Francisella tularensis causing tularemia [Swedish harpest] and Sindbis virus causing Sindbis fever [Swedish Ockelbosjukan] in humans) in beaver systems.

Beaver damsrestorationbiodiversity

[ID: 362] Dynamic photosynthesis under fluctuating light

PI: Zsofia Reka Stangl

Within a forest canopy, leaf anatomy and photosynthetic capacity changes along the gradient of average light availability. However, the light conditions of individual leaves are rarely constant and fluctuate with varying amplitude and frequency. Whether leaf physiology is adapted to the mean light intensity or the dynamic fluctuation in light intensity is debated, and has been rarely explored in forest canopies. In this project we investigate the temporal dynamics of biochemical- and stomatal limitations during photosynthetic induction and relaxation of leaves growing at different positions in the canopy and therefore in different light environments. In addition we will evaluate the effect of varying nutrient conditions on leaf adaptation to fluctuating light.

photosynthesislight inductionnutrient status

[ID: 361] ACTRIS

PI: Hjalmar Laudon

ACTRIS Sverige är en ny nationell forskningsinfrastruktur för atmosfäriska observationer av kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar. Till dessa räknas luftburna partiklar – aerosoler – och reaktiva spårgaser. Gemensamt för dessa är att de har kort uppehållstid i atmosfären och att de har en betydande inverkan på klimatet, miljön och människors hälsa. ACTRIS Sverige är en del av ACTRIS (Aerosol, Clouds, Trace gases Research Infrastructure), en pan-europeisk forskningsinfrastruktur som på ett samordnat sätt tillhandahåller ett nätverk av stationer för observationer av kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar. Enligt ESFRI – Europas strategiska forum för forskningsinfrastrukturer – är ACTRIS en strategiskt viktig forskningsinfrastruktur för Europa och har klassats som en så kallad ”Landmark Research Infrastructure” inom miljöområdet. Visionen är att ACTRIS blir den övergripande europeiska forskningsinfrastrukturen för kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar och därmed ökar excellensen inom forskningen kring jordsystemet samt bidrar till att utveckla hållbara lösningar till de många utmaningar vi står inför inom miljö- och klimatområdet. Endast en avancerad och välutvecklad organisation som europeiska ACTRIS kan mobilisera den nödvändiga expertisen i Europa för att kunna erbjuda den service och det stöd som krävs. Till dessa räknas utveckling och standardisering av mätmetoder, kalibrering och kvalitetssäkring av instrument, utbildning av personal, samt kvalitetskontroll, lagring och tillgängliggörande av insamlade data enligt FAIR-principerna i syfte att främja öppen vetenskap. Svenska ACTRIS har valt att samlokalisera sina mätstationer med ICOS, en europeisk och nationell infrastruktur för observationer av långlivade växthusgaser. De gemensamma mätstationerna sträcker sig i en syd-nordlig riktning längs en kraftig gradient avseende både klimat och luftföroreningshalter; från Hyltemossa i Skåne, över Östergarnsholm på Gotland, Norunda i Uppland, Svartberget i Västerbotten till Zeppelin på Svalbard. Utöver dessa fasta stationer innefattar ACTRIS Sverige även två mobila plattformar, en med tonvikt på mätningar med avancerad mass-spektrometri, samt en mobil molnradar. Samordningen med ICOS sker av logistiska och finansiella skäl, men framför allt därför att den skapar förutsättningar för vetenskapliga genombrott genom ett nära samarbete mellan olika vetenskapliga discipliner. Här kan nämnas ekologi, hydrologi, atmosfärs-fysik och kemi och meteorologi. Ett tvärdisciplinärt samarbete är nödvändigt för att kunna förstå och beskriva komplicerade samspel och återkopplingar i jordsystemet, exempelvis samspelet mellan landekosystem, atmosfär och klimat.

AerosolCloudsTrace gases

[ID: 360] Non-symbiotic N2 fixation in forest soils

PI: Eduardo Vazquez Garcia

We aim to evaluate the non-symbiotic N2 fixation in forest soils. We are planning to collect soil samples from approx. 15 sites of the thinning-fertilization long-term experiment to measure the non-symbiotic N2 fixation in soils. We expect to collect samples along a latitudinal gradient in order to evaluate the effect of temperature on non-symbiotic N2 fixation.

N2 fixationforestsoilnitrogentemperature gradient

[ID: 359] Reference climate monitoring at Tagel

PI: Mikael Andersson

Reference climate monitoring takes place at Tagel, with the same design as at all experimental forests (see project 253). The monitoring started 2002. The basic measurement comprise air and ground temperatures, humidity, global radiation and precipitation. Measurement data is automatically processed for forestry applications. Climate data from the reference station is stored and available at Asa Research Station.

climateweathertemperaturetimeserieslong timeseriesmonitoring

[ID: 358] Beaver re-introduction

PI: Frauke Ecke

A restoration case study called “Beaver re-introduction” is the Swedish contribution in the new EU Green Deal project MERLIN*. The case study will have a before-after design, which means experimental construction as well as demolishment of 60 beaver dams in Sweden, of which 10 will be located in the Vindeln River catchment including Krycklan. The location of the other study areas are still to be decided. It is a four-year project and preferably, with two years of sampling before the measure (construction/demolishment) and two years of sampling after the measure. The studied parameters will be similar in all case studies within the MERLIN project despite studies of quite contrasting characteristics and type, the focus on beavers will as an example only be in Sweden. So a whole lot of biota sampled as the focus is on biodiversity aspects with elements of potential ecosystem services. Likely parameters to be studied are e.g. fish migration, mitigation of climate change effects (flood and drought resilience, formation of greenhouse gases), methylation of mercury and pathogens (especially Francisella tularensis causing tularemia [Swedish harpest] and Sindbis virus causing Sindbis fever [Swedish Ockelbosjukan] in humans) in beaver systems.

Beaver damsbio diversityecosystem services

[ID: 357] Rosinedal isotope labelling experiment

PI: John Marshall

Analyzing samples from Ruth Maghs experiment at Rosinedal, from 2020. She labelled square-meter plots with 15N and D2O and then monitored its uptake into the adjacent trees.

Water isotopenitrogen isotopehorizontal uptake

[ID: 356] Soil BON soil sample collection

PI: Ola Langvall

Call by The global Soil Biodiversity Observation Network (Soil BON) (https://geobon.org/bons/thematic-bon/soil-bon/). A worldwide effort to understand soil biodiversity in changing world. The Swedish participation consists of collecting soil samples within 4 paired sites, where one sub-site is an IM site (natural spruce forest), the other sub-site is a long-term spruce thinning experiment, which is treated with a standard forest management. The participants in this project will get access to the soil data from the whole world-wide collection. First collection should be made during the summer 2022. A second collection could be done after a few years, on the initiative of the Soil BON admin. Sampling kits for the collection will be sent to Pernilla Rönnback, Dept. of Water and Env., Uppsala, for further distribution to the executors. Pernilla Rönnback is in charge of the sampling in the IM sites, Ola Langvall is in charge of the sampling in the experiment plots (no 907, 930, 950 and 8513).

soil biodiversitysoil samplinglong-term forest experimentIntegrated Monitoringnatural forests