Home About Projects Map
Sign in

Search for projects

[ID: 430] Improving the evidence-base for understanding and managing brownification of surface waters

PI: Kevin Bishop

Two decades of increasing dissolved organic matter (brownification) in many Swedish waters (1990-2010) has raised concerns about impacts on both drinking water supplies and aquatic ecosystems. Human actions can drive brownification via climate change, forestry and acidification/recovery. Countermeasures to control brownification in the forest landscape are contemplated. Conventional trend analysis methods, however, miss the fact that across much of Sweden, brownification stopped a decade ago. This highlights the need to better understand brownification and improve the evidence base for managing organic matter concentrations in surface waters. One key to this will be re-examining three decades of surface water monitoring data from across the country with non-linear methods supported by data on climate and land use to better resolve the role of different influences in space and time. A complementary approach will follow organic matter solubility at over 100 locations in hydrologically connected catchment source areas (mires, fens and mineral soils) over the same period. Both approaches will be supported by an innovative assessment of the hydrological connectivity of catchment organic matter sources based on new, high resolution mapping products. Stakeholders will be involved in the execution of the study to create a regionally resolved national assessment of the brownification to date and expected developments with and without countermeasures.

BrownificationClimateLand UseCarbon

[ID: 429] Evidence-based Decision Support for Hydrological Ecosystem Services from Wetlands

PI: Kevin Bishop

The capacity of wetlands to moderate extremes of flood and drought is an important rationale for including wetland restoration and construction in major climate adaptation investments being funded by Swedish authorities. This project will make use of our experience in analyzing high-resolution runoff data (e.g. Karlsen et al., 2019) to determine the storage and release characteristics of wetland catchments and define parsimonious modeling strategies to quantify this function in peatlands and wetlands. These models will be used to explore how different types of wetlands will function under future climate conditions in differnet topographic settings. The results of these detailed studies will then be used to improve the representation of wetlands in the landscape scale hydrological modeling system S-Hype.

HydrologyPeatlandClimate

[ID: 427] Knärot i hänsynsytor

PI: Mikael Andersson

Permanentmarkering av provytor med knärot i hänsynsytor.

knärotGoodyera repensskogsbruk

[ID: 426] Clearing of snow from the C-band reflector

PI: Lars Ulander

The tower radar BorealScat2 collects time series of electromagnetic backscatter signatures of the nearby forest which will be used to investigate the relation to forest water dynamics including evapotranspiration. The C-band reflector is used as a calibration reference which assumes stable radar backscatter signal. In particular liquid water (mainly from wet snow etc) disturbes the backscatter signal and should be removed regularily. The date and time of the removal must be documented since the data collected during (and before) the removal may be impacted and will be flagged. This should be done in conjunction with the regular collection of precipitation performed in project 231 (https://www.safedeposit.se/projects/231).

Radarreflectorcalibration

[ID: 424] Fångåmon

PI: Fredrik Sjödin

Syftet är att undersöka om överhållen skärm kombinerat med markbehandling är ett sätt att tillämpa kalhyggesfritt skogsbruk i tallskog, där man vill bibehålla kontinuiteten av tall och därmed de naturvärden som är kopplade till tall. Referensytor kalavverkning samt orörda finns. Försöket anlades i samarbete mellan SLU och SKS. Initiativtagare var Gunilla Oleskog och Kristina Nilson, som bägge var knutna till SKS-projektet ”Hyggesfritt”. Markvärd är Statens Fastighetsverk. Ett stort försök, 3 block med vardera 4 behandlingar, totalt 12 parceller med en bruttoareal på vardera 1 ha. Tyvärr kraftigt stormskadat dec 2013. Marksvampsstudier utförda av Anders Dahlberg. En revision utförd 2013 (innan stormen). Ytor för uppföljning av föryngring utlagda, resultat från 2010 finns. Försöket registrerat i Silva, där finns också statistikkort.

Shelterwood systermsSkärmställningCCFBränning

[ID: 423] Water sampling and Maintainence for Kevin Bishop

PI: Johannes Tiwari

coeective work for K.Bishop Logger download, Special samplings that are not covered by other projects yet

CFCWater samplingData collection

[ID: 422] Mistra digital forest Task 1.2

PI: Henrik Persson

digital forest inventory, modern company taxation by using remote sensing - e g airplanes and laser scanning.

forest inventorylaser scanningvolume

[ID: 421] Utbildning inom Alternativa Beståndsanpassade Skötselmetoder (ABS) inom Norra Skog

PI: Johan Westin

Interutbildning för Norra Skogs fältpersonal (Rådgivare och planerare; skogsinspektorer och produktionsspecialister). Deltagarna ska tränas i att identifiera behov & förutsättningar och att planera mot mål, De ska kunna beskriva vad som ska göras , när och varför. Dag 1 fokuserar på utbildning - besök fältförsök, jämför före och efter, diskutera vad man kan förvänta sig av en åtgärd, träna ögat och öppna sinnet. Dag 2 arbetar kursdeltagarna med ett "case" Ett område planeras efter de förutsättningar och önskemål som finns - hänsyn till sociala, biologiska och brukningstekniska aspekter såväl som markägarens vilja

altrernativa beståndsanpassade skötselmetoderABSplaneringmarkägare

[ID: 420] eLTER -photo campaign

PI: Johan Westin

The eLTER Grand Campaign aims to create a coherent professional archive of photo and video material representing the 26 national LTER networks. As visibility is a key factor for being recognized, and this campaign is planned as a service for the national networks. The material will also showcase the unique features of the whole network. • Complete photo & video archive with clear copyright and GDPR status for eLTER and national networks • National networks and example sites presented on eLTER website in a harmonized manner • At least 1300 photos and 26 drone videos, 26 filmed interviews, 162 social media posts

photovideointerview

[ID: 419] Odlingsförsök med björk, tall, gran och sibirisk lärk

PI: Urban Nilsson

Det finns en lång tradition av odlingsförsök i bland annat contorta och hybridlärk och data därifrån har visat sig vara väldigt användbart. I detta försök tas ett steg till med röjningsbehandlingar.

Tree speciessilviculturepre commercial thinning

[ID: 418] Lavanpassad röjning

PI: Emma Holmström

Utgångsläget är initiativet från Luokta-Mavás om lav-anpassat ungskogsskötsel, och deras dialog med Sveaskog om möjligheter att implementera försök att testa olika metoder. Syftet är att pröva hur röjningsförbandet påverkar möjligheten för marklav att etablera sig och växa. I första hand görs försöket i unga planterade tallbestånd som inte har röjts tidigare och med ett stamantal runt 2000 huvudstammar.

marklavrenskötselanpassatröjning