Safe Deposit

Not signed in | Sign in

Search for projects

[ID: 396] Foodscape and damage

PI: Annika Felton

This is a thinning experiment where we evaluate the effect of different thinning regimes in spruce dominated forests on the recovery of understory vegetation. It is a collaboration between SLU Forest damage centre and Sveaskog.

ungulate foragethinningrestoration

[ID: 395] Uppdrag åt Linnéuniversitetet

PI: Johan Westin

Faktuering av arbetstid efter överenskommelse - fälttentamen, exkursioner

LinneLNUUndervisning

[ID: 392] Reforestation of abandoned agricultural land

PI: Tomas Lundmark

Since the 1950s, the area of agricultural land has decreased in the country, and especially in the northern parts. This means that there is agricultural land in northern Sweden that has not been used for a long time and has slowly started to degenerate into bush land. It is likely that large parts of this land was previously good forest land with high forest growth. In order to investigate the potential of reforesting degenerated agricultural land, a new trial is planned with a mixed forest of spruce and birch, two tree species that are considered suitable in northern Sweden and that also work well in combination. In 2022, a first research site was established in Vindeln, Västerbotten. The land was cultivated so that grass and bushes are mixed with the mineral soil. Granulated lime will be added to half the experiment to regulate the pH. Planting took place in rows with every other birch and spruce. Birch: 1-year-old seedlings from Finnish seed orchard with origin lat: 62-64°, Spruce: 1-year-old plants origin FP-130 Domsjöänget. Distance between the rows was approx. 1.5 m and between the plants approx. 1 m. Weeding may be necessary in the first years if it becomes abundant and competes hard with the tree plants. If grazing damage occurs and is judged to be serious, the experiment must be fenced. In 2023 the field site will be inventoried regarding survival and damage. When the trees become large enough, permanent growth and yield plots are established according to SLU standards. The idea is that this will be a long-term trial.

reforestationagricultural landmixed forest

[ID: 391] Askåtervinning

PI: Torbjörn Lestander

Vill effektivisera, förenkla och förbilliga spridningen av biogen aska till punkter längs stick- och körvägar genom att göra det möjligt att lägga ut små högar av bioaska i kombination med annan skoglig åtgärd, exempelvis vid gallring och slutavverkning, utan att fördyrande specialmaskiner behöver anlitas. Denna högläggning minskar även askans exponering mot omgivningen i jämförelse med dagens teknik att sprida askan i partikelform och köra med traktorspridare över hela ytan. Olika högstorlekar prövas i projektet med målsättningen att nå storlekar med aska som sprids långsamt ut under en 10-årsperiod till hela ytan från de koncentrerade fläckarna via abiotiska och biotiska processer i skogen. En sidohypotes är att högläggning av bioaska på skogsmark skapar nya och temporära mikronischer, liknadne för kolbottnar. Varje fläck med bioaska täcker mindre yta än ett köksbord, men den ökade variationen på mikronivå kan ge förutsättningar för att ändå öka den biologiska mångfalden. Det finns observationer på att en del örter med kryptisk ekologi, som skogsfru, höstlåsbräken och ryl, verkar trivas på gamla kolbottnar. Det är även känt sedan länge att aska på torvmark ökar produktionen. Projektet är tänkt att genomföras i form av en serie fältförsök där fyra olika spridningsmönster av biogen aska prövas i växande skog och på hyggen i Norrland, Svealand och Götaland. Läs om koldioxidinfångning här: https://www.mynewsdesk.com/se/umea_energi/pressreleases/umeaa-energi-inleder-foerstudie-om-koldioxidinfaangning-3202542

Askaspridningmångfald

[ID: 389] Inventering av Trico-behandling in Norrland

PI: Urban Nilsson

Det är 18 planteringar som har behandlats. Behandlingen gjordes inom en 1 hektar stor yta som oftast har formen av en kvadrat. Behandlingsytan är inte markerad men vi har en centrumkoordinat. För varje behandlad yta finns en obehandlad hektar inom samma objekt. Till att börja med skall behandlingsytan avgränsas genom att titta efter vitmålade toppskott. Om behandlingen inte är helt tydlig är det bra att markera med kanterna med snitslar men de måste avlägsnas när inventeringen har avslutats. Avgränsningen skall vara säker så hellre fälla än fria vad gäller behandlade plantor i kanterna. Inventeringen görs med bältesinventering i stråk. Stråklängden mäts med app i mobiltelefonen som kan mäta vandrad längd.

talltoppskottTricoviltbete

[ID: 385] SITES Spectral

PI: Lars Eklundh

SITES Spectral is an infrastructure for collecting spectral data for ecosystem measurements. By fixed and mobile multispectral sensors and cameras seasonal and inter-annual variations in vegetation conditions are captured over small and intermediate areas. The SITES Spectral instrument setup consists of multispectral sensors, phenology cameras and UAV:s. The collected data is relevant to the studies of a number of processes in the ecosystems; for example, productivity, efficiency of use of light and moisture conditions. Through this initiative SITES can provide data for research related to e.g. climate change, carbon and greenhouse gas balances, phenology, general ecology and biodiversity and plant science.

climate changecarbon balancegreenhouse gas balancephenology

[ID: 384] Tree species trials on agricultural land.

PI: Linnea Larsson

Tree species trial on agricultural land. Two sites, 10128 Maj and 10129 Hundsjö. Established 2015, including tree-species-specific plots, full-mix plot and a 4-mix plot. Two birch species, Scots pine, Norway spruce, Larch, Lodgepole pine (contorta), poplar and alder.

Tree speciesagrucultural landsilviculture

[ID: 382] Drettinge

PI: Therése Strömvall Nyberg

Det här nationella skärmförsöket blev utlagt på 90-talet. 22 ytor lades ut där drettingemetoden användes för att försöka etablera barrblandskog av tall och gran. Försöket utvärderades 2005 men sedan dess har inga återbesöks gjorts. Hur har det gått för skogen? Har det blivit någon barrblandskog?

barrblandskogskärmförsöknationellt

[ID: 381] SITES Svb General

PI: Johan Westin

SITES (Swedish Infrastructure for Ecosystem Science) is a national infrastructure that facilitates long-term, world-class field based ecosystem research by offering a unique infrastructure and expertise to the Swedish and international research community. SITES aims to promote high-quality research through long-term field measurements and field experiments, and by making data available. The core of SITES is nine field research stations that represent a variety of Swedish climate zones and ecosystems, including agricultural land, forests, wetlands, lakes and streams. SITES three thematic programs: Aquanet, Water and Spectral, offer open data from long-term monitoring and experimental installations. Principals of SITES are University of Gothenburg, Swedish Polar Research Secretariat, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) and Stockholm University. SITES is funded by the Swedish Research Council, together with the principals of the research stations. The coordinator of SITES is the Swedish University of Agricultural Sciences, where also the secretariat is located. The collaboration is regulated by a consortium agreement between the principals. SITES is governed by an independent steering group and the daily work is led by a scientifically well merited director.

AquanetWaterSpectralLong-term field trials

[ID: 380] Deep groundwater carbon sources and age

PI: Marcus Klaus

Groundwater is one of the largest continental carbon (C) pools, but it is unclear where this C comes from and how long it resides in the subsurface before being released to the atmosphere through inland waters. The aim of this project is to unravel the magnitude, sources and age of C in groundwater aquifers within the Krycklan Catchment study. Twelve groundwater wells of different depth are sampled for carbon age, bulk groundwater age and concentrations of various carbon species, including dissolved organic and inorganic carbon and methane. The project will enable the quantification of legacy effects of groundwater in the C cycle and potential delays in the response of C emissions from groundwater-fed inland waters to changes in land C uptake. The project results will have implications for the development of more accurate landscape C models.

groundwatercarbondating

[ID: 379] Impact of climate change on peatland mesocosms under various scenarios

PI: Shokoufeh Salimi

The project aims to investigate the effect of climate change on peatland mesocosms under different scenarios a) left alone b) ditch cleaning c) restoration. In this study, the response of peatlands mesocosms will be monitored in terms of hydrology, nutrients dynamics, as well as greenhouse gas emission.

Peatland mesocosmsClimate changeRestoration

[ID: 378] Hyggesålder björk

PI: Urban Nilsson

Testing the effects of several clearcut treatments on the growth of birch. One site per experimental park.

clearcutbirchbetula