Home About Projects Map
Sign in

Search for projects

[ID: 443] Test av mekaniska plantskydd. Uppdrag Södra 2024

PI: Stefan Eriksson

Test av mekaniska plantskydd mot snytbaggeskador. Uppdrag från Södra Skogsplantor AB.

Plantskyddbehandlingplanttyp

[ID: 442] Gödsling Flakaliden fluxmast

PI: Achim Grelle

Kvävegödsling av en halvcirkel runt fluxmasten med en radie av 150 m, i den gallrade delen.

kolbalanseddy-covariancecortinarius

[ID: 441] Inventering av basförsöken i försöksserien Svenska stubbar

PI: Martin Goude

Inventering av basförsöken i försöksserien Svenska stubbar. Det som ska mätas in är: • Överlevnad och tillväxt av planterade plantor • Biomassa av självföryngrade plantor • Förekomst och biomassa av markvegetation • Markens kol- och kväveförråd

StubbskördMarkberedningBiomassaMarkvegetationMarkprovtagning

[ID: 440] Test av digitala barkborrefällor

PI: Martin Goude

Test av nya digitala barkborrefällor som placeras ut på försöksparkerna i anslutning till fällor som används i den vanliga övervakningen.

BarkborreÖvervakningDigitala fällor

[ID: 438] Ytstruktur från fjärranalysdata - Asa

PI: Mikael Andersson

Fältmätning av ytstruktur på noggrant positionerade provytor.

LIDARmarkhinderkartering

[ID: 437] Odlingsförsök med björk, tall, gran och hybridlärk

PI: Martin Goude

Odlingsförsök med björk, tall, gran och hybridlärk som etableras på ett stort antal lokaler över hala landet för att få en bra grund för att kunna studera tillväxt och beståndsutveckling hos de olika trädlagen individuellt och i jämförelse md varandra. Detta projekt berör lokalerna i södra delen av landet.

Tree speciesSilvicultureEstablishment

[ID: 436] Provarkiv

PI: Johan Westin

Uppbyggnad av en nationell metadatabas för att tillgängliggöra arkiverade skogliga växtprover. Avsikten är att metadatabasen ska bli en efterfrågad och väl använd resurs för växtmaterial som insamlats i boreala fältförsök, i försöksområden eller i avrinningsområden. Databasen sak utgöra en resurs inom såväl grundutbildning, forskarutbildning samt för etablerade forskare på SLU och vid andra lärosäten såväl nationellt som internationellt. Vi vill öka tillgängligheten av den information som är knuten till de befintliga arkiven, öka synligheten och höja användningsgraden. På sikt kommer systemet att bli en ingångskanal till primärdata, och på så vis ge fler kunskap om vad som insamlats, såväl historiskt som mer nyligt, och att därigenom kunna få tillgång till prover. Databasen ska vara av sådan kvalitet att den är attraktiv för interna såväl som externa användare. Den ska kunna användas som ett verktyg för att initiera och underlätta ett ökat samarbete mellan skoglig forskning och praktisk skogsbruk.

littersamplesbiomassa

[ID: 435] Developing soil moisture maps at high spatiotemporal resolution

PI: Francesco Zignol

Digital soil moisture maps are valuable tools to practitioners, stakeholders and researchers for planning forest management and promoting nature conservation. In this project, we evaluate a machine-learning procedure that combines LIDAR-derived terrain and vegetation indices, reanalysis climatological data and in-situ field measurements to develop daily soil moisture maps at 2-meter resolution for 3 study sites in Sweden (Krycklan, Asa, and Grimsö).

soil moisturedigital mapshigh spatiotemporal resolution

[ID: 434] A comparison of nursery and SE-seedlings in continuous cover and clear-cut forest regeneration sites

PI: Wilhelm Lönnqvist

This project evaluates the performance of SE-plants in clear-cut and CCF-gap sites with regards to growth, resistance and arthropod community. Using MJ- and non-MJ-treated Norway spruce, the project will answer: 1. Does growth and pine weevil damage differ between SE-plants and nursery seedlings when they are planted in CCF or clear-cut sites? 2. How does the arthropod community hosted by SE-plants compare to that of nursery seedlings in CCF and clear-cut sites?

Somatic embryogenesisMethyl jasmonateContinuous cover forestry

[ID: 433] Evaluating Alternative Management Strategies for Increased Climate and Biodiversity Benefits in Boreal Forests (BESTFOREST)

PI: Matthias Peichl

Boreal forests are a key resource for Sweden’s bio-based economy while providing other important ecosystem services related to climate mitigation and biodiversity. Sustaining these various goals under the climatic changes projected for the boreal region requires adaptive management strategies. For this purpose, a transformation from traditional Rotation Forestry (RF) towards Continuous Cover Forestry (C C F) strategies is debated as a way forward to increase environmental benefits and climate resilience. This debate is however hampered by the lack of comprehensive empirical data which further limits the development of well-constrained management strategies. To fill this gap, we will utilize the SITES and ICOS-Svartberget infrastructures co-located in a 68km2 boreal catchment in combination with a series of CCF trial stands. The main objectives are to i) assemble a comprehensive dataset for key ecosystem services including biomass and timber production, climate interactions, and biodiversity values under RF and CCF in a boreal forest landscape, and ii) to integrate this information into a decision-making matrix to support the development of optimized management strategies for boreal forests under current and future climate conditions. This multi-disciplinary project will deliver an evidence-based knowledge and planning framework as decision-support for forest stakeholders and policy makers.

Boreal forest managementForest-climate interactionsBiodiversity

[ID: 432] Ettablering av bokskog på tidigare granmark

PI: Martin Goude

Anläggning av nytt föryngringsförsök med bok som ska läggas ut på fyra till fem lokaler i Götaland med en geografisk spridning i öst/väst och syd/nord. Försöken ska anläggas på mark med tidigare granskog men i områden som historiskt haft bokskog. Fyra försöksled ingår med ren parcell med planterad bok och tre parceller med olika inblandning av gran och björk. Försöken kommer läggas ut fältsäsongen 2024.

BokEttableringsförsökPlantering

[ID: 431] Do mycorrhiza protect spruce from spruce bark beetle in periods of drought?

PI: Martin Goude

The aim of the proposed project is to investigate the relationship between soil moisture conditions, mycorrhizal colonisation and community composition and spruce resistance against European spruce bark beetle attack. The objectives of the study are to: • Examine the differences in spruce tree - mycorrhizal associations under different levels of soil moisture conditions (Work Package (WP) 1); • Manipulate soil moisture conditions to investigate the effect of drought on spruce-mycorrhizal associations (WP2); • Quantify the effect of acute drought on tree susceptibility to SBB in stands with different soil moisture conditions (WP3); • Quantify the 4-way relationship between stand conditions, drought stress, extent of mycorrhizal associations and susceptibility to SBB attack in the context of tree recovery (WP4).

DroughtSpruce bark beetleMycorrhiza