Home About Projects Map
Sign in

Search for projects with tag "Plantering"

[ID: 432] Ettablering av bokskog på tidigare granmark

PI: Martin Goude

Anläggning av nytt föryngringsförsök med bok som ska läggas ut på fyra till fem lokaler i Götaland med en geografisk spridning i öst/väst och syd/nord. Försöken ska anläggas på mark med tidigare granskog men i områden som historiskt haft bokskog. Fyra försöksled ingår med ren parcell med planterad bok och tre parceller med olika inblandning av gran och björk. Försöken kommer läggas ut fältsäsongen 2024.

BokEttableringsförsökPlantering

[ID: 296] 2405 Peltovaara

PI: Fredrik Sjödin

Syftet med försöket är att studera föryngringsmetoder i svåra klimatlägen. Försöket utgörs av en huvudlokal i Pelttovaara och en referenslokal i Kissavaara. Klimatmätningar har utförts i anslutning till försökslokalerna. Försöket markbereddes med harv och högläggare. Planterades med tall (3 provenienser), gran (3 provenienser), contortatall, svartgran, vitgran och rysk lärk på sydväst- och nordostsluttning samt på krönet av 478 m höga Peltovaara, på gränsen till Ätnarova försökspark. Försöket anlades av Claes Fries, Inst f Skogsskötsel, SLU Umeå.

FöryngringsmetoderKärva klimatLarix sibiricaPicea abiesPinus contortaPinus sylvestrisPlanteringS2405SvartgranSvåra klimatVitgran