Safe Deposit

Not signed in | Sign in

Search for projects with tag "Picea abies"

[ID: 296] 2405 Peltovaara

PI: Fredrik Sjödin

Syftet med försöket är att studera föryngringsmetoder i svåra klimatlägen. Försöket utgörs av en huvudlokal i Pelttovaara och en referenslokal i Kissavaara. Klimatmätningar har utförts i anslutning till försökslokalerna. Försöket markbereddes med harv och högläggare. Planterades med tall (3 provenienser), gran (3 provenienser), contortatall, svartgran, vitgran och rysk lärk på sydväst- och nordostsluttning samt på krönet av 478 m höga Peltovaara, på gränsen till Ätnarova försökspark. Försöket anlades av Claes Fries, Inst f Skogsskötsel, SLU Umeå.

FöryngringsmetoderKärva klimatLarix sibiricaPicea abiesPinus contortaPinus sylvestrisPlanteringS2405SvartgranSvåra klimatVitgran