Safe Deposit

Not signed in | Sign in

Search for projects with tag "Picea abies"

[ID: 348] Ecosystem genetic experiments

PI: Michael Gundale

The genetic composition of Swedish forests is gradually changing due to the use of tree breeding programs and seedling planting. Many common garden experiments already exist to study how different genotypes grow differently from one another. There is increasing interest in the ecosystem consequences of these growth differences; however, there are almost no existing “stand scale” genetics experiments that allow ecosystem pools (e.g. above and belowground C and N pools) or fluxes (e.g. Gross Primary Production, Net Primary Production, Net Ecosystem Exchange) to be assessed. Thus the goal of this experiment is to provide a comparison of how genetic improvement may influence forest ecosystem properties. The following genetic treatments for comparison at each location: a) a baseline unenhanced wild population, b) a 1st round seed-orchard crop, c) a 3rd round seed-orchard crop, d) a state-of the art mix of full-sib families from the breeding population. These comparisons will allow us to investigate how a gradient of genetic enhancement, including the past, present, and future improvements, impacts ecosystem properties and processes (e.g. carbon sequestration and storage).

Picea abiescarbon sequestrationgenetics

[ID: 296] 2405 Peltovaara

PI: Fredrik Sjödin

Syftet med försöket är att studera föryngringsmetoder i svåra klimatlägen. Försöket utgörs av en huvudlokal i Pelttovaara och en referenslokal i Kissavaara. Klimatmätningar har utförts i anslutning till försökslokalerna. Försöket markbereddes med harv och högläggare. Planterades med tall (3 provenienser), gran (3 provenienser), contortatall, svartgran, vitgran och rysk lärk på sydväst- och nordostsluttning samt på krönet av 478 m höga Peltovaara, på gränsen till Ätnarova försökspark. Försöket anlades av Claes Fries, Inst f Skogsskötsel, SLU Umeå.

Pinus sylvestrisS2405VitgranSvåra klimatFöryngringsmetoderSvartgranKärva klimatLarix sibiricaPicea abiesPinus contortaPlantering