Safe Deposit

Not signed in | Sign in

Search for projects with tag "tall"

[ID: 389] Inventering av Trico-behandling in Norrland

PI: Urban Nilsson

Det är 18 planteringar som har behandlats. Behandlingen gjordes inom en 1 hektar stor yta som oftast har formen av en kvadrat. Behandlingsytan är inte markerad men vi har en centrumkoordinat. För varje behandlad yta finns en obehandlad hektar inom samma objekt. Till att börja med skall behandlingsytan avgränsas genom att titta efter vitmålade toppskott. Om behandlingen inte är helt tydlig är det bra att markera med kanterna med snitslar men de måste avlägsnas när inventeringen har avslutats. Avgränsningen skall vara säker så hellre fälla än fria vad gäller behandlade plantor i kanterna. Inventeringen görs med bältesinventering i stråk. Stråklängden mäts med app i mobiltelefonen som kan mäta vandrad längd.

talltoppskottTricoviltbete

[ID: 329] Röjningsförsök Tall och Björk

PI: Emma Holmström

Projektet har både kortsiktiga och långsiktiga mål. De kortsiktiga målen är: 1. Studera skillnader i initial tillväxtrespons efter röjning hos enskilda träd i monokultur och blandskog 2. Studera ifall olika röjningsstrategier påverkar bete på tallplantor. Projektets långsiktiga mål är att etablera fältförsök i blandskog i norra Sverige som kan användas i flera decennier framöver. Detta är en försökstyp som i stort sett saknas vilket är bekymmersamt eftersom det finns mycket som talar för att intresset för blandskog kommer att öka i framtiden.

björkRöjningtall

[ID: 326] Naturvårdsskötsel max demo Åheden

PI: Fredrik Sjödin

Målet är att skapa så höga naturvärden som möjligt på 100 års sikt med så få kompromisser som möjligt. Området är 6,3 ha och finns inom försöksparken på delen kallad Åheden. Projektet ska utveckla och testa metoder för naturvårdande insatser. Visa vilka åtgärder som går att använda inom naturvårdande åtgärder. En grupp av olika forskare och experter har i fält fått föreslå inom sina respektive ämnesområden fått föreslå åtgärder för området.

biokrediterbjörkdöd vedfåglargraninsekterlavarnaturvårdsskötseltall