Home About Projects Map
Sign in

Search for projects with tag "gödsling"

[ID: 459] Gallrings- och gödslingsförsök i Contorta (GG-C)

PI: Urban Nilsson

Gallrings- och gödslingsförsök i Contorta (GG-C)

GallringgödslingContorta

[ID: 328] Möjliga föryngringsalternativ och återbeskogning av misslyckade föryngringar i Norrlands inland

PI: Urban Nilsson

Effekten av trädslag, markberedning, föryngringsmetod och gödsling för etablering av föryngringar ska studeras över en ståndortsgradient och över tid sedan avverkningsåret. Försöken anläggs så att effekter både på kort och på lång sikt kan studeras. Kortsiktiga hypoteser som ska testas är: (1) Markberedning innebär ökad överlevnad och tidig tillväxt. (2) Gödsling vid plantering innebär ökad initial tillväxt. (3) Kombinationen av markberedning och gödsling är additiv. (4) Effekten av gödsling är trädslagsspecifik med störst effekt för gran. (5) Markberedning har störst effekt på gamla föryngringsytor med riklig förekomst av konkurrerande vegetation. (6) Den snabba ungdomstillväxten för lärk och björk innebär kort tid i viltbetningshöjd och större sannolikhet att med hjälp av viltbehandling undvika skador av viltbete. (7) Gran skadas endast i begränsad omfattning av viltbete. Långsiktiga hypoteser som ska testas är: (1) Rangordningen av trädslagens långsiktiga produktion och långsiktig effekt av markberedning är ståndortsberoende. (2) Blandbestånd och sådd innebär ökad säkerhet genom mindre viltbegärliga trädslag kan bilda bestånd vid allvarliga viltskador och högt stamantal efter sådd. (3) Plantering resulterar i signifikant högre långsiktig produktion jämfört med sådd, men ökat plantantal efter sådd ger möjlighet till kvalitetsproduktion genom urval och konkurrens mellan enskilda träd.

markberedninggödslingträdslag

[ID: 304] gödsling av gran och tallplantor

PI: Kristina Wallertz

Försöket läggs ut på fyra lokaler i Götaland, en gradient i bördighet ska eftersträvas för att se om effekten av gödsling skiljer sig åt på olika lokaler. Tre olika gödselmedel testas , dessutom planteras en ogödslad kontrollplanta. Tall-och granplantor ingår i försöket som ska ska följas under tre års tid.

gödslingplantorföryngring

[ID: 303] Försök med gödsling med agroblen, uppdrag

PI: Kristina Wallertz

Försöket är ett uppdrag åt ICL och är ska följas under två växtsäsonger. Granplantor ska förses med olika varianter av sk. slow-release gödningsmedel av olika varianter. Lokalen finns i Jätsberg strax söder om Växjö

gödslingplantorföryngring

[ID: 284] 1565 Korpmarken Gallring och gödsling i skiktad granskog (Adaptiva)

PI: Fredrik Sjödin

Meta data and data sampling for 1565 Korpmarken Gallring och gödsling i skiktad granskog (Adaptiva)

ccfhyggesfrittadaptivagödslinghöggallringflerskiktad granskog