Safe Deposit

Not signed in | Sign in

Search for projects with tag "gödsling"

[ID: 304] gödsling av gran och tallplantor

PI: Kristina Wallertz

Försöket läggs ut på fyra lokaler i Götaland, en gradient i bördighet ska eftersträvas för att se om effekten av gödsling skiljer sig åt på olika lokaler. Tre olika gödselmedel testas , dessutom planteras en ogödslad kontrollplanta. Tall-och granplantor ingår i försöket som ska ska följas under tre års tid.

gödslingplantorföryngring

[ID: 303] Försök med gödsling med agroblen, uppdrag

PI: Kristina Wallertz

Försöket är ett uppdrag åt ICL och är ska följas under en växtsäsong. Granplantor ska förses med olika varianter av sk. 'slow-release' gödningsmedel av olika varianter. Lokalen finns i Jätsberg strax söder om Växjö

gödslingplantorföryngring

[ID: 284] 1565 Korpmarken Gallring och gödsling i skiktad granskog (Adaptiva)

PI: Fredrik Sjödin

Meta data and data sampling for 1565 Korpmarken Gallring och gödsling i skiktad granskog (Adaptiva)

ccfhyggesfrittadaptivagödslinghöggallringflerskiktad granskog