Safe Deposit

Not signed in | Sign in

Search for projects with tag "markvatten"

[ID: 366] Kolsänkor Norrbotten

PI: Johan Westin

En försöksserie med kolsänkeförsök anlades på 22 områden (30-60 provytor per område) på Sveaskogs marker mellan 2006 och 2008. Försöksserien var en del av projektet ”Kolsänkor Norrbotten”, med syfte att öka trädtillväxten, dvs upptagning och bindning av koldioxid som ett sätt att motverka den accelererande växthuseffekten. År 2009 fortsatte verksamheten i projekt Arctic Boreal Climate Development (ABCD) med Övertorneå kommun som projektägare. Olika typer av gödslingsmedel användes och förutom tillväxt har bl a markvatten, barr, humus och syntetiska organiska ämnen studerats. En mera detaljerad beskrivning av försöksanläggningen och resultaten för perioden 2006-2011 finns i Kenneth Sahlens rapport ”Kolsänkor Norrbotten”. Den senaste inventeringen av de äldsta försöken från 2006 gjordes 2017-18 och finns redovisad i rapport 6:219 från SLU. Med stöd från Sveaskog har under 2021 (10-23 augusti ) alla 22 gödslingsområden besökts av Kenneth och tillståndet i form av skador och trädmarkeringar har bedömt på ett slumpmässigt urval av de befintliga provytorna fördelade över hela försöksarealen för respektive gödslingsbehandling. Förslag till åtgärder för de inventerade områdena togs fram: 9 st områden läggs ner vad beträffar tillväxtmätningar, i tre försöksområden mäts trädbiomassan in en gång till och läggs sedan ner. Tio områden sparas för framtida undersökningar.

gödselkolsänkormarkkemimarkvatten

[ID: 263] Krondroppsnätet Jönköpingss län (F450 LUFS)

PI: Mikael Andersson

Insamling av krondropps och markvatten från 4 lokaler.

Jönköpiingkrondroppmarkvatten

[ID: 262] Krondroppsnätet Kronobergs län (F450 LUFS)

PI: Mikael Andersson

Insamling av krondroppsvatten och markvatten från fyra lokaler.

Kronobergmarkvattenkrondropp