Safe Deposit

Not signed in | Sign in

Search for projects with tag "ask"

[ID: 331] Ask och alm inventering

PI: Åke Olson

Projektet vid Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi, SLU, Uppsala, syftar till att bevara skogs- och kulturträden, ask och alm. Första steget är att genomföra inventeringar av bestånd och träd i södra Sverige för att leta efter sjukdomsresistenta träd i naturreservat och andra områden.

askmykologialm