Home About Projects Map
Sign in

Search for projects with tag "watershed"

[ID: 224] Monitoring Gusseltjärnsdammen Siljansfors

PI: Ola Langvall

Ett avrinningsområde inom Siljansfors försökspark, innefattande Gusseltjärnen, har övervakats med flödesmätningar och kemiska vattenprovtagningar sedan 198?. Övervakningen initierades av Lars Lundin, SLU, Inst. för vatten och miljö, Uppsala. Numera görs övervakningen i försöksparkens egna regi. Vattenflödet mäts i Gusseltjärnsdammen med automatisk mätutrustning, medan vattenprover tas månadsvis, för kemiska analyser. A small watershed within Siljansfors Experimental Forest has been monitored since 198?. The monitoring was initiated by Lars Lundin at SLU, Dept. of water and environment in Uppsala. Nowadays the monitoring is run by the Experimental Forest. Water flow is monitored by automatic measurements and water samples for chemical analysis are taken monthly.

monitoringwatershedchemistry