Safe Deposit

Not signed in | Sign in

Search for projects with tag "mångfald"

[ID: 391] Askåtervinning

PI: Torbjörn Lestander

Vill effektivisera, förenkla och förbilliga spridningen av biogen aska till punkter längs stick- och körvägar genom att göra det möjligt att lägga ut små högar av bioaska i kombination med annan skoglig åtgärd, exempelvis vid gallring och slutavverkning, utan att fördyrande specialmaskiner behöver anlitas. Denna högläggning minskar även askans exponering mot omgivningen i jämförelse med dagens teknik att sprida askan i partikelform och köra med traktorspridare över hela ytan. Olika högstorlekar prövas i projektet med målsättningen att nå storlekar med aska som sprids långsamt ut under en 10-årsperiod till hela ytan från de koncentrerade fläckarna via abiotiska och biotiska processer i skogen. En sidohypotes är att högläggning av bioaska på skogsmark skapar nya och temporära mikronischer, liknadne för kolbottnar. Varje fläck med bioaska täcker mindre yta än ett köksbord, men den ökade variationen på mikronivå kan ge förutsättningar för att ändå öka den biologiska mångfalden. Det finns observationer på att en del örter med kryptisk ekologi, som skogsfru, höstlåsbräken och ryl, verkar trivas på gamla kolbottnar. Det är även känt sedan länge att aska på torvmark ökar produktionen. Projektet är tänkt att genomföras i form av en serie fältförsök där fyra olika spridningsmönster av biogen aska prövas i växande skog och på hyggen i Norrland, Svealand och Götaland. Läs om koldioxidinfångning här: https://www.mynewsdesk.com/se/umea_energi/pressreleases/umeaa-energi-inleder-foerstudie-om-koldioxidinfaangning-3202542

Askamångfaldspridning