Safe Deposit

Not signed in | Sign in

Search for projects with tag "Trace gases"

[ID: 361] ACTRIS

PI: Hjalmar Laudon

ACTRIS Sverige är en ny nationell forskningsinfrastruktur för atmosfäriska observationer av kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar. Till dessa räknas luftburna partiklar – aerosoler – och reaktiva spårgaser. Gemensamt för dessa är att de har kort uppehållstid i atmosfären och att de har en betydande inverkan på klimatet, miljön och människors hälsa. ACTRIS Sverige är en del av ACTRIS (Aerosol, Clouds, Trace gases Research Infrastructure), en pan-europeisk forskningsinfrastruktur som på ett samordnat sätt tillhandahåller ett nätverk av stationer för observationer av kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar. Enligt ESFRI – Europas strategiska forum för forskningsinfrastrukturer – är ACTRIS en strategiskt viktig forskningsinfrastruktur för Europa och har klassats som en så kallad ”Landmark Research Infrastructure” inom miljöområdet. Visionen är att ACTRIS blir den övergripande europeiska forskningsinfrastrukturen för kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar och därmed ökar excellensen inom forskningen kring jordsystemet samt bidrar till att utveckla hållbara lösningar till de många utmaningar vi står inför inom miljö- och klimatområdet. Endast en avancerad och välutvecklad organisation som europeiska ACTRIS kan mobilisera den nödvändiga expertisen i Europa för att kunna erbjuda den service och det stöd som krävs. Till dessa räknas utveckling och standardisering av mätmetoder, kalibrering och kvalitetssäkring av instrument, utbildning av personal, samt kvalitetskontroll, lagring och tillgängliggörande av insamlade data enligt FAIR-principerna i syfte att främja öppen vetenskap. Svenska ACTRIS har valt att samlokalisera sina mätstationer med ICOS, en europeisk och nationell infrastruktur för observationer av långlivade växthusgaser. De gemensamma mätstationerna sträcker sig i en syd-nordlig riktning längs en kraftig gradient avseende både klimat och luftföroreningshalter; från Hyltemossa i Skåne, över Östergarnsholm på Gotland, Norunda i Uppland, Svartberget i Västerbotten till Zeppelin på Svalbard. Utöver dessa fasta stationer innefattar ACTRIS Sverige även två mobila plattformar, en med tonvikt på mätningar med avancerad mass-spektrometri, samt en mobil molnradar. Samordningen med ICOS sker av logistiska och finansiella skäl, men framför allt därför att den skapar förutsättningar för vetenskapliga genombrott genom ett nära samarbete mellan olika vetenskapliga discipliner. Här kan nämnas ekologi, hydrologi, atmosfärs-fysik och kemi och meteorologi. Ett tvärdisciplinärt samarbete är nödvändigt för att kunna förstå och beskriva komplicerade samspel och återkopplingar i jordsystemet, exempelvis samspelet mellan landekosystem, atmosfär och klimat.

AerosolCloudsTrace gases