Home About Projects Map
Sign in

Provarkiv

Created 2024-01-30 12:07:06 CET
Began in 2024

Summary

Uppbyggnad av en nationell metadatabas för att tillgängliggöra arkiverade skogliga växtprover. Avsikten är att metadatabasen ska bli en efterfrågad och väl använd resurs för växtmaterial som insamlats i boreala fältförsök, i försöksområden eller i avrinningsområden. Databasen sak utgöra en resurs inom såväl grundutbildning, forskarutbildning samt för etablerade forskare på SLU och vid andra lärosäten såväl nationellt som internationellt. Vi vill öka tillgängligheten av den information som är knuten till de befintliga arkiven, öka synligheten och höja användningsgraden. På sikt kommer systemet att bli en ingångskanal till primärdata, och på så vis ge fler kunskap om vad som insamlats, såväl historiskt som mer nyligt, och att därigenom kunna få tillgång till prover. Databasen ska vara av sådan kvalitet att den är attraktiv för interna såväl som externa användare. Den ska kunna användas som ett verktyg för att initiera och underlätta ett ökat samarbete mellan skoglig forskning och praktisk skogsbruk.

biomassa litter samples

Geographical information

Files

Details

ID

436

Funding

SLU

Infrastructures